ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
คำสั่งโรงเรียนปี 2562
๐๒๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "๖๐ ปีคืนสู่เหย้าชาวเหลือง-แดง " [บริหารทั่วไป] 21 ม.ค. 62
๐๒๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ก.พ.62-พ.ค.62 [กิจการนักเรียน] 15 ม.ค. 62
๐๐๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส) [วิชาการ] 14 ม.ค. 62
คำสั่งไปราชการปี 2562
๐๓๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์ [ครูนุศราและครูสุดารัตน์] 24 ม.ค. 62
๐๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง O-net ณ ห้องยูนนาน โรงแรมน่านเจ้า [ผู้อำนวยการพร้อมคณะ] 24 ม.ค. 62
๐๒๙ / ๒๕๖๒ ณ ตึก CCA ชั้น ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร [ครูสุรเชษฐ์และคณะ] 24 ม.ค. 62
๐๒๗ / ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ [ผู้อำนวยการ] 24 ม.ค. 62
๐๒๕ / ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กรุงเทพมหานคร [ผู้อำนวยการ] 24 ม.ค. 62
๐๒๐ / ๒๕๖๒ แข่งขันกีฬา ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูปฏิวัติ/ครูสุรเชษฐ์] 15 ม.ค. 62
๐๑๙ / ๒๕๖๒ ทัศนศึกษา ม.4 ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร [ครูปฏิวัติ] 15 ม.ค. 62
๐๑๕ / ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา จ.ชลบุรี [ทัศนศึกษา ม.5] 14 ม.ค. 62
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 13 ธ.ค. 61
[งานบุคคล]หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ 11 ธ.ค. 61
[วิชาการ]แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ 03 ธ.ค. 61
แบบประเมิน:กิจกรรมทัศนศึกษา บูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 03 ธ.ค. 61
แบบประเมิน:กิจกรรมทัศนศึกษา บูรณาการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 29 พ.ย. 61
[วิชาการ]แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 21 พ.ย. 61
แบบฟอร์มใหม่ล่าสุด ผง.02 ผง.05 ผง.06 15 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 05 ต.ค. 61
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน 29 พ.ย. 61
แบบประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 13 พ.ย. 61
แบบประเมินความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 4 ด้านของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ปีการศึกษา 2561 13 พ.ย. 61
แบบประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาคเรียนที่ 1 / 2561 13 พ.ย. 61
คําสั่งที่ ๔๖๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง ไปราชการศิลปหัตถกรรม(คณิตศาสตร์) 13 พ.ย. 61
คําสั่งที่ ๔๖๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง ไปราชการทัศนศึกษา ม.6 จังหวัดชลบุรี 13 พ.ย. 61
แจ้งหยุดเรียน 1 วัน 31 ต.ค. 61
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ 25 ต.ค. 61
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน