รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ (สมบัติ) (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : ม.ศ.5 รุ่นสุดท้าย
อีเมล์ : wuttipakorn@hotmail.com
เว็บไซต์ : bdc.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1034 สำนักบริหารกลาง ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบ กทม. 10100

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ก.พ. 2559,11:20 น.   หมายเลขไอพี : 123.242.173.57


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล