ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 655.42 KB 657
มุมเอกสารตราสัญลักษณ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 363
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 685
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 471
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 1225
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2586
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 1746
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 569
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 552
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 435
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 696
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 476
คู่มือ Kahoot 5642
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 989
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 1025
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 440
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 387
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 378
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 445
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 377
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 415
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 441
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 482
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 467
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 439
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 448
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 727
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 477
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 465
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 382
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 384
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 581
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 1100
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 430
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 415
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 758
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 985
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 1359
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 635
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 515
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 788
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 624
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 79.04 KB 614
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.69 KB 505
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 590
เอกสาร 3 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 817
เอกสาร 2 แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.29 KB 744
เอกสาร 1 แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78.95 KB 962
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1268
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1005
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 1780
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 424
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 318
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 361
เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 429
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 351
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 329
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 346
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 347
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 368
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 459
งานนโยบายและแผนงาน
ผง.06 แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 30.96 KB 142
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ (ผง.05) ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 86.41 KB 190
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 40.19 KB 182
เอกสารงานแผนงาน ปีการศึกษา2563 311
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 278
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือการใช้ Scantool 4.0 389
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 376
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 375
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 341
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 363
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 450
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 261
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 279
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.31 KB 428
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.85 KB 289
ประกาศ 342
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 594
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 361
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 536
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 431
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (19 มี.ค. 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 28.4 KB 518
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 304
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 332
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 433
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 1084
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 278
รายชื่อบุคลากร 2563 (10 สิงหาคม 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.5 KB 195
แบบรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 189
ขอเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 34.45 KB 185
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 291
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 267
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 227
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 286
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 229
งานควบคุมภายใน
แบบฟอร์มการติดตามการส่งหลักฐานการได้รับรางวัลของครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.43 KB 226
ฟอร์มเปล่า ปค.5+ติดตามปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 279
ฟอร์มเปล่า ปค.4+ตย.ปค.4 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 246
ฟอร์มแบบประเมินตนเอง csa+ ตย.สัมพันธ์ชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 284
คำอธิบายแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 238