ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารควบคุมภายใน 71
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 110
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 62
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 161
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 249
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 178
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 97
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 93
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 82
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 161
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 68
คู่มือ Kahoot 157
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 24
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 20
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 27
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 36
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 30
ปกหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 116
ปกหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 67
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 57
ปกวิเคราะห์ข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 58
ปกรายงานวิจัยฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 147
ปกรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 98
ปกแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 115
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 120
ปกแบบแนวการแจ้งฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 60
ปกโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 162
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 39
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 47
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 56
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 42
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 38
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 39
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 37
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 42
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 41
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 33
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 32
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 67
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 81
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 53
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 67
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 200
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 333
SAR ปีการศึกษา 2558 238
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 833
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 191
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 60
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 403
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 245
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 22
ปกหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 70
ปกเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 89
ปกSDQ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 70
งานวัดผลประเมินผล
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 15
เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 14
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 22
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 38
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 41
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 29
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 54
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 49
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 93
คำสั่งปลายภาค1_59 47
งานนโยบายและแผนงาน
แบบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ-ประจำปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 24.72 KB 12
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม-ผง.05-งานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 67.63 KB 12
ผง.05-60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.67 KB 46
ปกหลังแนวนอน Word Document ขนาดไฟล์ 770.94 KB 32
ปกแนวนอน-3 Word Document ขนาดไฟล์ 858.98 KB 40
ปกแนวนอน-2 Word Document ขนาดไฟล์ 851.7 KB 38
ปกแนวนอน1 Word Document ขนาดไฟล์ 849.11 KB 42
ปกหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 63
ปกเอกสารอื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 115
ผง.05-59ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 57.58 KB 60
ผง.02 แบบเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 53.89 KB 75
แบบจัดซื้อ60 Word Document ขนาดไฟล์ 24.95 KB 62
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 50
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 32
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 67
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 85
ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล
ประกาศ 16
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 29
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 92
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 24
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 49
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 674