ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งสอบกลางภาคและตารางสอบกลางภาค 1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 572.5 KB 358
คำสั่งคุมสอบ ก.พ.1/2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391.5 KB 236
แผนภูมิฯระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 144.58 KB 518
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 977
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน best ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520.5 KB 592
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 259
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.31 KB 282
โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ ส่ง pakakrong1@gmail.com 221
แนวทางจัดการเรียนการสอน-วัดผล 369
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 246
คู่มือ Kahoot 5330
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
ปกเอกสารต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 462
ปกเอกสารสำหรับปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 545.91 KB 685
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.44 KB 184
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รายงานประจำปีโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.99 KB 167
แบบสอบถามเพื่อรับฟังความเห็น(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 170
คู่มือการประเมินคุณภาพ-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 211
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 158
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตร-51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.21 KB 186
ตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.09 KB 198
ตัวชี้วัดสังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 230
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.93 KB 207
ตัวชี้วัดศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.3 KB 199
ตัวชี้วัดภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.26 KB 193
ตัวชี้วัดภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.43 KB 196
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 218
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.66 KB 218
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.56 KB 163
คำสั่งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.49 KB 175
แบบฟอร์มหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 255
ตัวอย่างบันทึกข้อความที่ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 798
ร่างมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 210
ร่างเอกสารงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.33 KB 196
เอกสารสำหรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 463
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 694
ปกเอกสารต่าง ๆ ปีงบประมาณปีการศึกษา 2559 1105
ปกเอกสาร 2558 ใน google drive 402
ปกเอกสาร 2557 ใน google drive 237
ปกเอกสารปีการศึกษา 2558 569
ปกเอกสารปีการศึกษา 2557 404
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บันทึกสรุปประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 191
เอกสาร 3 แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 264
เอกสาร 2 แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.29 KB 190
เอกสาร 1 แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 78.95 KB 367
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 342
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 278
แบบฟอร์มวินัยนักเรียน ปค.1-9 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 363
งานวัดผลประเมินผล
แบบฟอร์มตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 139
ระเบียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.52 KB 96
ปฎิทินปฎิบัติงานวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 163
เอกสารเฝ้าระวัง 0 ร และ มส ปีการศึกษา 2560 198
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 148
แก้ไขตารางสอบกลางภาค2-ปี-59 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 147
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 152
คำสั่งแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 146
คำสั่งกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 391 KB 167
เอกสารงานวัดประเมินผล ปีการศึกษา 2559 238
งานนโยบายและแผนงาน
รวมแบบฟอร์มแผนงาน ปี 2562 73
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม (ผง.07) Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 127
เอกสารงานแผนงาน 2561 235
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม-ผง.05-งานแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 67.63 KB 197
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือการใช้ Scantool 4.0 101
ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.57 KB 128
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 169
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 148
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 350/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 172
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ 348/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 224
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 52
เอกสารการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 87
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว......ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง-ครูต่างชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.31 KB 105
แบบใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว-ของครู-รองผู้อำนวยการ-ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.85 KB 94
ประกาศ 147
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.35 KB 235
แบบเฝ้าระวัง ฝ่ายบริหารวิชาการ 2560 155
ปกเอกสารปีการศึกษา 2560 326
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไป 187
งานศูนย์พัฒนาวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (10 ต.ค. 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 89
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 28
แบบฟอร์มบันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ (9 ต.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 33
แบบฟอร์ม logbook Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 218
งานคำสั่ง
คำสั่ง/หนังสือขออนุมัติไปราชการ/ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ 861
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (สายงานการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 32
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.14 KB 37
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.36 KB 77
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ครูอัตราจ้าง+ลูกจ้าง+ต่างชาติ) Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 33
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ) Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 33
งานควบคุมภายใน
ฟอร์มเปล่า ปค.5+ติดตามปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 50
ฟอร์มเปล่า ปค.4+ตย.ปค.4 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 32
ฟอร์มแบบประเมินตนเอง csa+ ตย.สัมพันธ์ชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 41
คำอธิบายแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 29