ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะ...
งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 02 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 02 มี.ค. 64
เขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 01 มี.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ 01 มี.ค. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 10 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาสีอาคารเรียน 20 ม.ค. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอน 16 ม.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 03 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนติว GAT PAT และ ติว O-NET ม.6 23 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 23 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2563 16 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตพิชิตคอร์รัปชัน ประจำปีการศึกษา 2563 10 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 09 ก.พ. 64
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ "Academic BDC Camp" 04 ก.พ. 64
คำสั่งไปราชการปี 2564
๓๐/๒๕๖๔ ประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ณ สพม.พลอต 04 มี.ค. 64
๒๔/๒๕๖๔ พา น.ร.ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม [ครูพยอมและคณะ] 19 ก.พ. 64
๒๑/๒๕๖๔ เป็นวิทยากรกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี[ครูลัลนาและคณะ] 19 ก.พ. 64
๑๒/๒๕๖๔ พา น.ร.ร่วมแข่งขันตอบปัญหา ณ ม.นเรศวร [ครูปทุมรัตน์] 03 ก.พ. 64
๖/๒๕๖๔ ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา ณ ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี [ผอ.] 27 ม.ค. 64
๕/๒๕๖๔ อบรมโครงการความร่วมมือกับ ร.ร.เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ ฯ ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุ 25 ม.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว 08 ม.ค. 64
คณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย 23 ธ.ค. 63
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 23 ธ.ค. 63
คำสั่งไปราชการปี 2563
๓๓๑/๒๕๖๓ นำน.ร.แกนนำเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระราชวังจันทร์ [ครูสุดารัตน์และคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๓๒/๒๕๖๓ ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก[ครูนิรุจและคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๒๗/๒๕๖๓ อบรมและร่วมประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ณ จ.นครนายก[ครูจิตฐิชา] 24 ธ.ค. 63
๓๓๐/๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ ฯ ณ ม.นเรศวร[ครูลักษณา] 22 ธ.ค. 63
๓๒๓/๒๕๖๓ ประชุมคัดเลือกข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ณ สพม.๓๙ [ครูจิตฐิชาและคณะ] 21 ธ.ค. 63
๓๒๒/๒๕๖๓ ร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูจุฑาทิพย์] 21 ธ.ค. 63
๓๑๓/๒๕๖๓ ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม [ครูนิรุจ] 17 ธ.ค. 63
๒๙๖/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ จ.อุบลราชธานี[รองฯโสพิศและคณะ] 07 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 9-10 (สำหรับครูผู้สอน) 20 ก.พ. 64
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ"Academic BDC Camp" 63 08 ก.พ. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 /2563 สัปดาห์ที่ 7-8(สำหรับครูผู้สอน) 05 ก.พ. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 5-6 (สำหรับครูผู้สอน) 22 ม.ค. 64
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 19 ม.ค. 64
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 3-4 (สำหรับครูผู้สอน) 08 ม.ค. 64
ตารางการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 28 ธ.ค. 63
แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2/2563 สัปดาห์ที่ 1-2(สำหรับครูผู้สอน) 25 ธ.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน