โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
งานรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
ประกาศ เรื่อง จัดห้องเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนปกติ 28 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 27 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ 27 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ 26 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนปกติ (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) 26 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนปกติ (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) 26 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 21 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 21 มี.ค. 66
จุลสารประชาสัมพันธ์ ปี 2565
ฉบับที่ 139 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 138 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 137 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 136 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 135 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 134 ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 23 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 66
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566-ปรับปรุงใหม่ 23 พ.ค. 66
หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 07 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักการ (ชาย) 05 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 16 ก.พ. 66
แจ้งการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 06 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง ความปลอดภัยในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหหวัดน่าน 26 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
ประกาศรับสมัครนักการ (ชาย) 01 มิ.ย. 66
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 01 มิ.ย. 66
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 01 มิ.ย. 66
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 30 พ.ค. 66
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1-66 20 พ.ค. 66
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2566 18 พ.ค. 66
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2566 11 พ.ค. 66
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 04 เม.ย. 66
คำสั่งโรงเรียนปี 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติภาคสนามทดลองเครื่องมือการประเมินนักเรียน 07 มิ.ย. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ รักษ์เชิดชูภาษาไทย 02 มิ.ย. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรม "พิษณุโลก Faith & Farm 2023 เที่ยวพุทธศิลป์ เยือนถิ่นวัฒนธรรม อร่อยล้ำผลไม้ไทย" 01 มิ.ย. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 01 มิ.ย. 66
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 31 พ.ค. 66
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2566 31 พ.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 30 พ.ค. 66
แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2566 29 พ.ค. 66
คำสั่งไปราชการปี 2566
๑๗๑/๒๕๖๖ ควบคุมดูแลและนำนักเรียนเข้ารับการทดสอบความพร้อมทางกาย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพิษณุโลก [ครูพนัชกรและนวดล] 31 พ.ค. 66
๑๖๘/๒๕๖๖ ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ณ พระราชวังจันทน์ [ครูพนัชกรและนวดล] 30 พ.ค. 66
๑๕๑/๒๕๖๖ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ และรับโล่และเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา [รองสุธิดา] 24 พ.ค. 66
๑๔๘/๒๕๖๖ เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย [ครูอิสริยา] 22 พ.ค. 66
๑๔๖/๒๕๖๖ อนุมัติให้บุคลากรไปราชการ ณ สพม.นครสวรรค์ [นายสิทธิชัย] 22 พ.ค. 66
๑๔๗/๒๕๖๖ เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดพิษณุโลก [ครูเจษฎา] 22 พ.ค. 66
๑๔๕/๒๕๖๖ เข้าร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูลัลนา] 19 พ.ค. 66
๑๔๔/๒๕๖๖ เข้าร่วมประชุมพัฒนากองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก [ครูจุฑาทิพย์] 19 พ.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 26 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 22 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 21 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 20 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสวดมนต์และลงนามถวายพระพร 19 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 15 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 13 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาดปฏิบัติหน้าที่เข้าค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 13 ธ.ค. 65
คำสั่งไปราชการปี 2565
๔๒๑/๒๕๖๕ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ วPA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนงนุชและครูเอกกมล] 27 ธ.ค. 65
๔๒๐/๒๕๖๕ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน : เข้าใจตน โค้ชคนเพื่ออนาคต ณ สพม.พลอต [รองฯสุธิดาและครูจุฑาทิพย์] 27 ธ.ค. 65
๔๑๗/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ม.1-3 ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม [ครูโชติรส] 26 ธ.ค. 65
๔๐๑/๒๕๖๕ การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.2 ณ ค่ายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม [ครูนิรุจและคณะ] 26 ธ.ค. 65
๔๑๔/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน YC เพื่อนที่ปรึกษา ณ โรงเรียนจ่านกร้อง [ครูจิณญห์ภัค] 26 ธ.ค. 65
๔๑๖/๒๕๖๕ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนิกร] 20 ธ.ค. 65
๔๑๕/๒๕๖๕ เข้าร่วม PLC การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุภัคฉวี] 20 ธ.ค. 65
๔๑๐/๒๕๖๕ งานแนะแนวเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนจ่านกร้อง [ครูจุฑาทิพย์และคณะ] 19 ธ.ค. 65
จุลสารประชาสัมพันธ์ ปี 2564
ฉบับที่ 90 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 89 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 88 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 87 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 86 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 85 ปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา
เดอะไดอารี่
รายการ เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ *บริการคำบรรยายแทนเสียง (CC), *บริการล่ามภาษามือจอเล็ก (SL) เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET)
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "Big Cleaning Day" 17 มิ.ย. 64
คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว 08 ม.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 29 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ online ประจำปีการศึกษา 2564 23 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 14 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน 08 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 03 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER