กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสุพรรณ์ วงศาโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862118889
อีเมล์ : Spwongsaroj@gmail.com
ที่อยู่ :
123/11194 ค่ายเอกาทศรถ ม.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2528 กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล