คณะผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0643828884
อีเมล์ : Jiambun@gmail.com

นางโสพิศ เทศสลุด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
เบอร์โทร : 0816057840
อีเมล์ : sopit@bdc.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวจิรนันท์ คุ้มบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0885626354
อีเมล์ : Jiranun.0411@gmail.com