กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูดวงเดือน กิติประสาท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0850519132
อีเมล์ : duangduankl1972@bdc.ac.th

ครูธรรมรัตน์ ราชรองเมือง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

ครูแววมยุรา จันทร์ส่ง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0882937291
อีเมล์ : weawmayura4298@gmail.com

ครูณัชภัทร วงศ์จีน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0854017449
อีเมล์ : natcha2506 wong@gmail.com

ครูดวงเดือน เร่งเจริญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899599670
อีเมล์ : duentara2510@hotmail.com

ครูกมลสรวง คนเฉียบ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Kamonsuang8981@gmail.com

ครูมณี แซ่ท่อ
ครู คศ.1

ครูจิตฐิชา ครุฑคง
ครู คศ.3

ครูโชติรส แมลงภู่
ครู คศ.3

ครูวิภาวรรณ เงินเมือง
ครู คศ.3

ครูรุจิภาส หลักฐาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0637826969
อีเมล์ : ninelovely0850512458@gmail.com