กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูอุษา กอบกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0881533687
อีเมล์ : tidarung@gmail.com

ครูบุษราภรณ์ บุญวังแร่
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0894385400

ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

ครูนิทัศน์ คำทา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0869310369
อีเมล์ : touch02511@gmail.com

ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ครู คศ.3

ครูรัตนากร โพธิ์ดง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0889040693
อีเมล์ : prins180936@gmail.com

ครูนิรุจ ยิ้มดี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0898563590
อีเมล์ : nirutyimdee@gmail.com

ครูพรทิพย์ ทาสา
ครูผู้ช่วย

ครูเพ็ญพิชชา ขำเขียว
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0906795482
อีเมล์ : penpidcha.k@bdc.ac.th

ครูขวัญใจ คงรอด
ครู คศ.3