ลูกจ้างชั่วคราว

-

นางสาวธารินี เบญจมาศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิรินภา พรหมชาติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกุหลาบ ลอยเวหา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางปรียาณัฐ มาท้วม
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายสมเกียรติ ถาวร
เจ้าหน้าที่เอกสารงานพิมพ์

นายสิทธิชัย เขียวอ่อน
พนักงานขับรถ

นายตะวัน หล่ออินทร์
พนักงานขับรถ

นายประเมิน นายประเมิน
นักการ-แม่บ้าน

นายคุณกร สนองวงศ์
นักการ-แม่บ้าน

นายนิคห์ ชัยเลิศ
นักการ-แม่บ้าน

นายวิศรุต บุญศิริ
นักการ-แม่บ้าน

นางศรีนวล กระเซ็น
นักการ-แม่บ้าน

นางสมพร นางสมพร
นักการ-แม่บ้าน

นางสำรวย แก้วกล่ำ
นักการ-แม่บ้าน

นางปราณี เกตุนิล
นักการ-แม่บ้าน

นางวลัยพร โทนแจ้ง
นักการ-แม่บ้าน

นายปัญญา ลาภสบทบ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประทีป กันพัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย