กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูพยอม คุ้มฉาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสาคร อยู่นุ้ย
ครู คศ.3

ครูธิติมา พรามพิทักษ์
ครู คศ.3

ครูสุภาพ อมรประภา
ครู คศ.3

ครูอิสริยา ณ พัทลุง
ครู คศ.2

ครูอัคคเดช เผือกทอง
ครู คศ.3

ครูสงบ ดุษฎีธัญกุล
ครู คศ.3

ครูวรรธนี ศิริโชติไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ครู คศ.2

ครูภัณฑิลา แย้มพยุง
ครู คศ.1

ครูสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
ครู คศ.2

ครูเจียรนัย สืบคำ
ครู คศ.3

ครูนิกร พันธ์รุณ
ครู คศ.2

ครูดารารัตน์ มะอิ
ครู คศ.3

ครูอดิเทพ กรีแสง
ครู คศ.3

ครูชลธิชา วรภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

ครูเอกกมล เรืองเดช
ครู คศ.2

ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ครู คศ.2

ครูเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์
ครู คศ.2

ครูธีระยุทธ อินไชย
ครูอัตราจ้าง