กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูชลปรียา สวนทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0850515561
อีเมล์ : cholvi@yohoo.com

ครูวลัยพร แจ่มนาม
ครู คศ.3

ครูวิเชียร หลำประเสริฐ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0931399549
อีเมล์ : Wichian03chian@gmail.com

ครูสมพร ศรีพูล
ครู คศ.2

ครูพชรพร มั่นหาญ
ครู คศ.3

ครูกนกพร ทองสมบุญ
ครู คศ.3

ครูชมนาด โฆษิตคณิน
ครู คศ.2

ครูวรรณิกา ธรรมลังกา
ครู คศ.1

ครูปทุมรัตน์ ราชเพียแก้ว
ครู คศ.1

ครูอาภาศิริ เกตุมีแสง
ครูอัตราจ้าง

ครูกฤษณพงศ์ บุญกูล
ครูอัตราจ้าง