กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูกานต์ ช่วงบุญศรี
ครู คศ.3

ครูปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0831666778

ครูกัลยา พึ่งพาณิชย์กุล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0897077605
อีเมล์ : kanlaya_mou@hotmail.com

ครูเจษฎา ประคองบุญมา
ครูผู้ช่วย

ครูปรียนุช บัวชุม
ครูอัตราจ้าง