กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชา
ครู คศ.2

ครูกัลยา พึ่งพณิชย์กุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น /0

ครูพิทักษ์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.3

ครูอำพร สินมา
ครู คศ.3

นายปรัชญาวัฒน์ ปิ่นเกตุ
ครูอัตราจ้าง