กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูอโณฌา บุญโสภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0871959504
อีเมล์ : xbuysopha@gmail.com

ครูนาตฤดี สุขสินธารานนท์
ครู คศ.3

ครูจารุวรรณ เดชคุ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ครูสวาท สิริพัฒนา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0892675317

ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : chalawana.ck@gmail.com

ครูโสภา คำสีสังข์
ครู คศ.3

ครูพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : philatlak@bdc.ac.th

ครูธีระยุทธ์ สุวิเชียร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
เบอร์โทร : 0898579492
อีเมล์ : teerayuth.suvi@gmail.com