กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูอโณฌา บุญโสภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูนาตฤดี สุขสินธารานนท์
ครู คศ.3

ครูสมศรี แซ่เล้า
ครู คศ.3

ครูวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์
ครู คศ.3

ครูจารุวรรณ เดชคุ้ม
ครู คศ.2

ครูณรงค์ จันทุดม
ครู คศ.2

ครูสวาท สิริพัฒนา
ครู คศ.3

ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ครู คศ.3

ครูโสภา คำสีสังข์
ครู คศ.3

ครูพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์
ครู คศ.1