กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูลัลนา ปลั่งศรีรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : Lanna_ps@bdc.ac.th

ครูศจีลักษณ์ พงศ์สุภา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 091-8439405
อีเมล์ : auisung_2_8@hotmail.com

ครูนงนุช วิริยานุกูล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0877291599
อีเมล์ : kulek06@hotmail.com

ครูพันธพงษ์ อินทรวิเศษ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0956317659
อีเมล์ : putthapittaya@hotmail.com

ครูอัญชลีลักษณ์ ผลประเสริฐ
ครู คศ.2

ครูสาวิตรี ขาวทรงธรรม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 090-0634540
อีเมล์ : tonapple1985@gmail.com

ครูพนัชกร มีศาสตร์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0979535549
อีเมล์ : panachakornmeesart@gamil.com

ครูสุทธิดา เพ็ชรเอม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0982812348
อีเมล์ : Little.move.like.jagger@gmail.com

ครูธราธร สุขะอาคม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0869286226
อีเมล์ : T.sukhaarkom@gmail.com/ Facebook: ครูวิว ธราธร

ครูธนิฐตา ลิขสิทธิพันธุ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0654426961
อีเมล์ : palmy.thanitta@gmail.com

ครูสุดารัตน์ แสงผึ้ง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0901476094
อีเมล์ : sudarat.sae@bdc.ac.th

ครูนุศรา ผิวพรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ครูจันทกานต์ แก้วบัวดี
ครูผู้ช่วย

ครูจริยา บัวหลวง
ครูอัตราจ้าง

Mr.Wilfredo  B.Tan
ครูชาวต่างชาติ

Mrs.Cheryl L.Llemit
ครูชาวต่างชาติ

นางสาวณัฐวรา พุ่มเกตุ
ครูอัตราจ้าง