โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
จุลสารประชาสัมพันธ์ ปี 2565
ฉบับที่ 90 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 89 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 88 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 87 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 86 ปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 85 ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพชรพุทธา ครั้งที่ 15 30 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครนักการ (ชาย) 11 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 11 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรง 29 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 06 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 06 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 06 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 06 ต.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 06 ธ.ค. 65
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรฯ ปีการศึกษา 2565 29 พ.ย. 65
ไฟล์เอกสารบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2565 10 พ.ย. 65
ปกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2566 04 พ.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ผู้บริหาร - ชำนาญการพิเศษ 04 พ.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ผู้บริหาร - ชำนาญการ 04 พ.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ครู - วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 04 พ.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1 ครู - วิทยฐานะครูชำนาญการ 04 พ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ค่ายวิทยาศาสตร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 และ 5.1 ปีการศึกษา 2565 01 ธ.ค. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 30 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารพี่เลี้ยง นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 30 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารพี่เลี้ยง นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 30 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู(วันพ่อแห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 29 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 29 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย 28 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 28 พ.ย. 65
คำสั่งไปราชการปี 2565
๓๗๙/๒๕๖๕ เข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร [ครูสุรีรัตน์และคณะ] 06 ธ.ค. 65
๓๗๒/๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูสุภัคฉวีและคณะ] 06 ธ.ค. 65
๓๖๗/๒๕๖๕ นำนักเรียนไปเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค ๕ พิจิตรเกมส์ ณ จังหวัดนครสวรรค์ [ครูกานต์และคณะ] 06 ธ.ค. 65
๓๖๖/๒๕๖๕ ขับรถนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดนครสวรรค์ [นายไพโรจน์] 06 ธ.ค. 65
๓๖๕/๒๕๖๕ นำนักเรียนทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม【ครูพยอมและคณะ】 06 ธ.ค. 65
๓๖๑/๒๕๖๕ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ [ครูจิตพิสุทธิ์] 06 ธ.ค. 65
๓๖๐/๒๕๖๕ นำนักเรียนทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูจิตพิสุทธิ์และคณะ] 06 ธ.ค. 65
๓๖๘/๒๕๖๕ นำนักเรียนไปเข้ารับทุนการศึกษา ณ สกสค. [ครูกนกพร] 06 ธ.ค. 65
คำสั่งไปราชการปี 2564
๒๐๖/๒๕๖๔ อบรมฯ การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ สพม.พลอต[ครูเพ็ญสิณี] 17 ธ.ค. 64
๒๐๕/๒๕๖๔ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานฯ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ[ครูจิตฐิชา] 16 ธ.ค. 64
๒๐๒/๒๕๖๔ เป็นผู้ช่วยกระบวนกร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ม.นเรศวร 10 ธ.ค. 64
๑๙๗/๒๕๖๔ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม[รองฯอมรรัตน์] 03 ธ.ค. 64
๑๙๖/๒๕๖๔ พนักงานขับรถผู้บริหารไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ จ.เชียงราย[สิทธิชัย] 03 ธ.ค. 64
๑๘๙/๒๕๖๔ อบรมโครงการพัฒนาครูใหม่ รูปแบบออนไลน์[ครูเพ็ญพิชชา] 30 พ.ย. 64
๑๘๖/๒๕๖๔ พา น.ร.ไปรับทุน ณ ม.นเรศวร [ครูกนกพร] 26 พ.ย. 64
๑๗๗/๒๕๖๔ ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมรอง ผอ. ณ จ.ระยอง[รองฯบุญญาฤทธิ์] 24 พ.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนปี 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "Big Cleaning Day" 17 มิ.ย. 64
คณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 18 ม.ค. 64
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ภาคเรียนที่ 2/256 18 ม.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ กมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564 13 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกว 08 ม.ค. 64
จุลสารประชาสัมพันธ์ ปี 2564
ฉบับที่ 90 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 89 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 88 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 87 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 86 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 85 ปีการศึกษา 2564
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 29 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ online ประจำปีการศึกษา 2564 23 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 14 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน 08 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 03 ธ.ค. 64
คำสั่งไปราชการปี 2563
๓๓๑/๒๕๖๓ นำน.ร.แกนนำเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระราชวังจันทร์ [ครูสุดารัตน์และคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๓๒/๒๕๖๓ ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก[ครูนิรุจและคณะ] 24 ธ.ค. 63
๓๒๗/๒๕๖๓ อบรมและร่วมประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ณ จ.นครนายก[ครูจิตฐิชา] 24 ธ.ค. 63
๓๓๐/๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ ฯ ณ ม.นเรศวร[ครูลักษณา] 22 ธ.ค. 63
๓๒๓/๒๕๖๓ ประชุมคัดเลือกข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ณ สพม.๓๙ [ครูจิตฐิชาและคณะ] 21 ธ.ค. 63
๓๒๒/๒๕๖๓ ร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูจุฑาทิพย์] 21 ธ.ค. 63
๓๑๓/๒๕๖๓ ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม [ครูนิรุจ] 17 ธ.ค. 63
๒๙๖/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ จ.อุบลราชธานี[รองฯโสพิศและคณะ] 07 ธ.ค. 63
ข่าวการศึกษา
เดอะไดอารี่
รายการ เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ *บริการคำบรรยายแทนเสียง (CC), *บริการล่ามภาษามือจอเล็ก (SL) เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET)
ผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER