ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,16:36  อ่าน 385 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 9สิงหาคม2564 รางวัลชนะเลิศครูผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Pratice)ด้านการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,16:33  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 3สิงหาคม2564 โล่รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,16:23  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : ครูดวงเดือน กิติประสาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,13:30  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : ครูดวงเดือน กิติประสาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,13:30  อ่าน 389 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : ครูดวงเดือน กิติประสาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,13:29  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2564,17:40  อ่าน 456 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อวีดีทัศน์ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยเชิงบูรณาการในรูปแบบ Safety Day ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2563,12:44  อ่าน 721 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่ออินโฟกราฟิก โครงการส่งเสริมความปลอดภัยเชิงบูรณาการในรูปแบบ Safety Day ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2563,12:43  อ่าน 640 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพถ่าย โครงการส่งเสริมความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ในรูปแบบ Safety Day ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : ครูธีรพงษ์ นวลด่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2563,12:43  อ่าน 739 ครั้ง
รายละเอียด..