ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุรุสภา วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,18:37  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ของไหล ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 5
ชื่ออาจารย์ : ครูสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2562,01:36  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author
ชื่ออาจารย์ : ครูชลธิชา วรภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2562,15:27  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ว30224 เรื่องเคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภัคฉวี เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2562,09:58  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,18:21  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหริญทองชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Best Practice Award 2018”ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 14 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,18:20  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,18:19  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBEC AWARDS ภาคเหนือจังหวัดพะเยา วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2562
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,00:59  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,00:57  อ่าน 467 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ประดิษฐ์ท่ารำเพลงถวายบูชาน้อมศรัทธาพระอินทร์และเพลงประวัติวัดตาปะขาวหาย
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,10:18  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..