ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer'sSketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:59  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:02  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:18  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:17  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนานวัตกรรมหนึ่งกลุ่มสาระหนึ่งนวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:15  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบนำโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:11  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:10  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกคุรุสภาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:08  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,17:33  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนโปรแกรมเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : ครูชลปรียา สวนทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,15:29  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..