ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรติวเข้มเติมเต็ม O-net สหวิทยาเขตพุทธชินราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : ครูจินดา คันธัพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,15:06  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2560
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,14:31  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,14:30  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลยี ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,14:30  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนคำศัพท์เรื่องอาชีพในชุมชน
ชื่ออาจารย์ : ครูนุศรา จันทร์สละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,10:38  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฟอร์มครูดีเด่นด้านต่างๆ
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,12:18  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบจำนวน-30-ข้อ โดย ครูพิทักษ์ โพธิ์ทอง
ชื่ออาจารย์ : ครูพิทักษ์ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,12:35  อ่าน 592 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ส 21103 รายวิชา พระพุทธศาสนา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ครูสมพร ศรีพูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2560,15:15  อ่าน 805 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาเยาวชนแกนนำสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้กิจกรรม ASEAN Camp ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น QSCCS สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : ครูภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2558,13:04  อ่าน 1567 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากสื่อ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : ครูแววมยุรา จันทร์ส่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2558,12:54  อ่าน 2034 ครั้ง
รายละเอียด..