ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นครูแม่แบบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเขต ผลงานคือแผนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 พันธุกรรมและการอยู่รอด วันที่ 17 มิถุนายน 2537 จากหน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,20:14  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนวัตกรรมที่เป็น BEST PRACTICE คณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,20:08  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer'sSketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:59  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:02  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:18  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:17  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนานวัตกรรมหนึ่งกลุ่มสาระหนึ่งนวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:15  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบนำโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:11  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:10  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกคุรุสภาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : ครูเจียรนัย สืบคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,18:08  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..