ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : ครูนงนุช วิริยานุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:13  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี จังหวัดตาก พุทธศักราช 2554
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:12  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา ที่ 37 (ศูนย์ย่อยตาก)
ชื่ออาจารย์ : ครูจารุวรรณ ขันธพิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:11  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : ครูนุศรา จันทร์สละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:07  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสปช.ดีเด่นระดับจังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : ครูนุศรา จันทร์สละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,21:03  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แผนการสอน และเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศ 014 จิตรกรรม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2545
ชื่ออาจารย์ : ครูไพบูลย์ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,20:57  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูแม่แบบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเขต ผลงานคือแผนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 พันธุกรรมและการอยู่รอด วันที่ 17 มิถุนายน 2537 จากหน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7
ชื่ออาจารย์ : ครูสุภาพ อมรประภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,20:14  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนวัตกรรมที่เป็น BEST PRACTICE คณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,20:08  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer'sSketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : ครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:59  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : ครูสาคร อยู่นุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,19:02  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..