ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม 39
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,05:48  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์วันแม่ สำหรับนักเรียนกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : ครูทวีสุข บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,05:41  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : -การอบรมการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ณ สถาบันราฃภัฎิบูลสงคราม ปี 2538
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:43  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี2539
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:41  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการใช้เครื่องมือทางเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม. นเรศวร ปี2541
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:40  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมวทร.5 ณ สถาบันราชภัฎสงขลา ปี 2537
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:39  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สัมมนาวิชาการทางด้านเคมี ณ สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:38  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาดูงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรืในโรงเรียนครั้งที่ 10 (วทร.10) ประจำปี 2543
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:36  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมงานอบรมเยาวชนส่งเสริมใมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชน จัดโดย ม.นเรศวร ร่วมกับองค์การเอกชนด้านวิทยาศาสตรืสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:34  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมปฎิบัติการติดตามผลวิทยากรแกนนำเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดย สสวท. ปี 2543
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:31  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..