ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อบรมการใช้เครื่องมือทางเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม. นเรศวร ปี2541
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:40  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมวทร.5 ณ สถาบันราชภัฎสงขลา ปี 2537
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:39  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สัมมนาวิชาการทางด้านเคมี ณ สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:38  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาดูงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรืในโรงเรียนครั้งที่ 10 (วทร.10) ประจำปี 2543
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:36  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมงานอบรมเยาวชนส่งเสริมใมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชน จัดโดย ม.นเรศวร ร่วมกับองค์การเอกชนด้านวิทยาศาสตรืสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:34  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมปฎิบัติการติดตามผลวิทยากรแกนนำเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดย สสวท. ปี 2543
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:31  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฎิบัติหน้าที่เป็นบรรณาธิการกิจในการจัดทำหนังสือเรียนวิชาเคมีให้แก่ สสวท.
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:29  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมปฏิบัติการการจัดทำบทวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนในปี 2540
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:28  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับทุนวิจัยและพัฒนาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20,000บาท ในปี 2543
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:26  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรแกนนำเคมีให้แก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2544
ชื่ออาจารย์ : ครูสมนึก เกิดเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2561,17:25  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..