พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และจิตอาสา
3.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน ดำรงความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
5.ส่งเสริมการวิจัย การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสม
6.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(TQM)
7.ระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ดำรงความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง