คำสั่งไปราชการปี 2562
๑๘๔/ ๒๕๖๒ วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น [ครูวลัลนาและครูจริยา] (อ่าน 34) 08 ส.ค. 62
๑๗๗/๒๕๖๒ อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ [ผอ.และคณะ] (อ่าน 25) 08 ส.ค. 62
๑๗๕/๒๕๖๒ วิทยากรโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัยและนักเรียนทุนพิพัฒน์พิษณุโลก ณ ห้อง (อ่าน 23) 08 ส.ค. 62
๑๖๙/๒๕๖๒ อบรมโครงการวันแห่งความปลอดภัย(Safety Day ๒๐๑๙) [ครูธีรพงษ์และนักเรียน (อ่าน 30) 08 ส.ค. 62
๑๖๖/๒๕๖๒ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. [ผอ.และคร (อ่าน 33) 08 ส.ค. 62
๑๕๕/๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรโรงเรียนเครือข่ายฯ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิท (อ่าน 41) 02 ส.ค. 62
๑๕๓/๒๕๖๒ ร่วมโครงการวิพากษ์การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญาโท ณ ม.นเรศวร [ครูภัณฑิลา] (อ่าน 37) 02 ส.ค. 62
๑๔๘/๒๕๖๒ พานักศึกษาวิชาทหารไปรายงานตัว ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ [ครูพันธพงษ์] (อ่าน 31) 02 ส.ค. 62
๑๔๒/๒๕๖๒ ประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ฯ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน [ผอ.,ครูชลปรียาและครูสุภัคฉวี] (อ่าน 32) 02 ส.ค. 62
๑๔๑/๒๕๖๒ ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ฯ [รองโสพิศ,ครูนิกร] (อ่าน 31) 02 ส.ค. 62
๑๓๘/๒๕๖๒ พานักศึกษาวิชาทหารไปรายงานตัว ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ [ครูพันธพงษ์ และคณะ] (อ่าน 30) 02 ส.ค. 62
๑๓๗/๒๕๖๒ อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (ครูพยอม และคณะ) (อ่าน 31) 02 ส.ค. 62
๑๒๗ / ๒๕๖๒ พานักศึกษาวิชาทหารไปรายงานตัว ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ [ครูพันธพงษ์] (อ่าน 23) 02 ส.ค. 62
๑๓๑ / ๒๕๖๒ อบรมด้านเศรษฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูชลปรียาและคณะ] (อ่าน 23) 02 ส.ค. 62
๑๖๒/๒๕๖๒ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ [ครูปฏิวัติ และคณะ,นักเ (อ่าน 49) 02 ส.ค. 62
๐๘๒ / ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี [ครูธีรพงษ์] (อ่าน 390) 12 มี.ค. 62
๐๘๑ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี [คณะครู] (อ่าน 384) 12 มี.ค. 62
๐๘๐ / ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูภัณฑิลา] (อ่าน 320) 12 มี.ค. 62
๐๗๙ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดระยอง [ครูภัณฑิลา] (อ่าน 340) 12 มี.ค. 62
๐๗๘ / ๒๕๖๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ [นักเรียน] (อ่าน 347) 04 มี.ค. 62
๐๗๔ / ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร [ผู้อำนวยการ] (อ่าน 338) 04 มี.ค. 62
๐๗๗ / ๒๕๖๒ กรรมการตัดสินกีฬา ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ [ครูอำพร] (อ่าน 337) 04 มี.ค. 62
๐๗๕ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน [รองโสพิศและคณะ] (อ่าน 354) 25 ก.พ. 62
๐๖๘ / ๒๕๖๒ ไปราชการ ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี [ครูอำพรและคณะ] (อ่าน 234) 25 ก.พ. 62
๐๖๔ / ๒๕๖๒ ไปราชการ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร [ครูสุพรรณ์และคณะ] (อ่าน 210) 25 ก.พ. 62
๐๖๗ / ๒๕๖๒ ไปราชการอบรม ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน [รองวิไล] (อ่าน 232) 25 ก.พ. 62
๐๗๐ / ๒๕๖๒ อบรม ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ [ครูปฏิวัติ] (อ่าน 229) 25 ก.พ. 62
๐๗๑ / ๒๕๖๒ ผู้ตรวจข้อสอบ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี [ครูจิตฐิชา] (อ่าน 283) 25 ก.พ. 62
๐๗๒ / ๒๕๖๒ ไปราชการประชุม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ [รองบุญญาฤทธิ์] (อ่าน 215) 25 ก.พ. 62
๐๖๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน [ครูพนัชกรและครูจารุวรรณ ข.] (อ่าน 251) 18 ก.พ. 62
๐๕๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก ปี ๗ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ [ครูสุรภาและคณะ] (อ่าน 250) 13 ก.พ. 62
๐๕๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง เข้าร่วมอบรมสาธิตการ สวดมนต์หมู่ฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช [ครูสมพรและคณะ] (อ่าน 269) 13 ก.พ. 62
๐๕๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา [คณะครู] (อ่าน 284) 13 ก.พ. 62
๐๕๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง เข้าร่วมงานวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [คณะครู] (อ่าน 258) 13 ก.พ. 62
๐๕๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ [ครูสุรีย์และคณะ] (อ่าน 267) 13 ก.พ. 62
๐๕๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ [ครูพันธพงษ์พร้อมคณะ] (อ่าน 276) 08 ก.พ. 62
๐๔๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูสาวิตรีพร้อมคณะ] (อ่าน 277) 08 ก.พ. 62
๐๔๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูสาครพร้อมคณะ] (อ่าน 261) 08 ก.พ. 62
๐๔๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ สวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก [ครูจุฑาทิพย์พร้อมคณะ] (อ่าน 238) 08 ก.พ. 62
๐๕๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ โรงเรียนผดุงราษฏร์ จังหวัดพิษณุโลก [ครูธนิฐตา] (อ่าน 259) 08 ก.พ. 62