คำสั่งไปราชการปี 2562
๐๘๒ / ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี [ครูธีรพงษ์] (อ่าน 246) 12 มี.ค. 62
๐๘๑ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี [คณะครู] (อ่าน 233) 12 มี.ค. 62
๐๘๐ / ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูภัณฑิลา] (อ่าน 200) 12 มี.ค. 62
๐๗๙ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ณ จังหวัดระยอง [ครูภัณฑิลา] (อ่าน 218) 12 มี.ค. 62
๐๗๘ / ๒๕๖๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ [นักเรียน] (อ่าน 226) 04 มี.ค. 62
๐๗๔ / ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร [ผู้อำนวยการ] (อ่าน 222) 04 มี.ค. 62
๐๗๗ / ๒๕๖๒ กรรมการตัดสินกีฬา ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ [ครูอำพร] (อ่าน 211) 04 มี.ค. 62
๐๗๕ / ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน [รองโสพิศและคณะ] (อ่าน 254) 25 ก.พ. 62
๐๖๘ / ๒๕๖๒ ไปราชการ ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี [ครูอำพรและคณะ] (อ่าน 155) 25 ก.พ. 62
๐๖๔ / ๒๕๖๒ ไปราชการ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร [ครูสุพรรณ์และคณะ] (อ่าน 136) 25 ก.พ. 62
๐๖๗ / ๒๕๖๒ ไปราชการอบรม ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน [รองวิไล] (อ่าน 146) 25 ก.พ. 62
๐๗๐ / ๒๕๖๒ อบรม ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ [ครูปฏิวัติ] (อ่าน 154) 25 ก.พ. 62
๐๗๑ / ๒๕๖๒ ผู้ตรวจข้อสอบ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี [ครูจิตฐิชา] (อ่าน 192) 25 ก.พ. 62
๐๗๒ / ๒๕๖๒ ไปราชการประชุม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ [รองบุญญาฤทธิ์] (อ่าน 146) 25 ก.พ. 62
๐๖๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน [ครูพนัชกรและครูจารุวรรณ ข.] (อ่าน 172) 18 ก.พ. 62
๐๕๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก ปี ๗ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ [ครูสุรภาและคณะ] (อ่าน 173) 13 ก.พ. 62
๐๕๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง เข้าร่วมอบรมสาธิตการ สวดมนต์หมู่ฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช [ครูสมพรและคณะ] (อ่าน 176) 13 ก.พ. 62
๐๕๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา [คณะครู] (อ่าน 204) 13 ก.พ. 62
๐๕๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง เข้าร่วมงานวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [คณะครู] (อ่าน 177) 13 ก.พ. 62
๐๕๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ [ครูสุรีย์และคณะ] (อ่าน 179) 13 ก.พ. 62
๐๕๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ [ครูพันธพงษ์พร้อมคณะ] (อ่าน 194) 08 ก.พ. 62
๐๔๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูสาวิตรีพร้อมคณะ] (อ่าน 184) 08 ก.พ. 62
๐๔๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูสาครพร้อมคณะ] (อ่าน 173) 08 ก.พ. 62
๐๔๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ สวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก [ครูจุฑาทิพย์พร้อมคณะ] (อ่าน 162) 08 ก.พ. 62
๐๕๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ โรงเรียนผดุงราษฏร์ จังหวัดพิษณุโลก [ครูธนิฐตา] (อ่าน 177) 08 ก.พ. 62
๐๓๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ [ผู้อำนวยการพร้อมคณะ] (อ่าน 211) 30 ม.ค. 62
๐๓๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนผดุงราษฏร์ [ครูพนัชกรพร้อมคณะ] (อ่าน 191) 30 ม.ค. 62
๐๓๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง พัฒนาศักยภาพรองผู้อํานวยการ ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม [พนักงานขับรถ] (อ่าน 172) 30 ม.ค. 62
๐๓๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง “ปลูกจิตสํานึกรักท้องถิ่น” ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา [ครูนิรุจ] (อ่าน 175) 30 ม.ค. 62
๐๓๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ [ครูเบญญาภา] (อ่าน 176) 30 ม.ค. 62
๐๓๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์ [ครูนุศราและครูสุดารัตน์] (อ่าน 177) 24 ม.ค. 62
๐๒๕ / ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กรุงเทพมหานคร [ผู้อำนวยการ] (อ่าน 183) 24 ม.ค. 62
๐๒๗ / ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ [ผู้อำนวยการ] (อ่าน 186) 24 ม.ค. 62
๐๒๙ / ๒๕๖๒ ณ ตึก CCA ชั้น ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร [ครูสุรเชษฐ์และคณะ] (อ่าน 174) 24 ม.ค. 62
๐๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง O-net ณ ห้องยูนนาน โรงแรมน่านเจ้า [ผู้อำนวยการพร้อมคณะ] (อ่าน 198) 24 ม.ค. 62
๐๓๒ / ๒๕๖๒ เรื่องศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระดําริบ้านผารังหมี [รองวิไลพร้อ (อ่าน 211) 24 ม.ค. 62
๐๒๐ / ๒๕๖๒ แข่งขันกีฬา ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูปฏิวัติ/ครูสุรเชษฐ์] (อ่าน 214) 15 ม.ค. 62
๐๑๙ / ๒๕๖๒ ทัศนศึกษา ม.4 ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร [ครูปฏิวัติ] (อ่าน 200) 15 ม.ค. 62
๐๐๒ / ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ครูอำพร] (อ่าน 107) 14 ม.ค. 62
๐๐๓ / ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [ผู้อำนวยการ] (อ่าน 134) 14 ม.ค. 62