คำสั่งไปราชการปี 2562
๐๕๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก ปี ๗ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ [ครูสุรภาและคณะ] (อ่าน 13) 13 ก.พ. 62
๐๕๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง เข้าร่วมอบรมสาธิตการ สวดมนต์หมู่ฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช [ครูสมพรและคณะ] (อ่าน 12) 13 ก.พ. 62
๐๕๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา [คณะครู] (อ่าน 16) 13 ก.พ. 62
๐๕๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง เข้าร่วมงานวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [คณะครู] (อ่าน 14) 13 ก.พ. 62
๐๕๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ [ครูสุรีย์และคณะ] (อ่าน 8) 13 ก.พ. 62
๐๕๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ [ครูพันธพงษ์พร้อมคณะ] (อ่าน 24) 08 ก.พ. 62
๐๔๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ครูสาวิตรีพร้อมคณะ] (อ่าน 22) 08 ก.พ. 62
๐๔๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูสาครพร้อมคณะ] (อ่าน 22) 08 ก.พ. 62
๐๔๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ สวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก [ครูจุฑาทิพย์พร้อมคณะ] (อ่าน 22) 08 ก.พ. 62
๐๕๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง ไปราชการ ณ โรงเรียนผดุงราษฏร์ จังหวัดพิษณุโลก [ครูธนิฐตา] (อ่าน 25) 08 ก.พ. 62
๐๓๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ [ผู้อำนวยการพร้อมคณะ] (อ่าน 46) 30 ม.ค. 62
๐๓๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนผดุงราษฏร์ [ครูพนัชกรพร้อมคณะ] (อ่าน 39) 30 ม.ค. 62
๐๓๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง พัฒนาศักยภาพรองผู้อํานวยการ ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม [พนักงานขับรถ] (อ่าน 29) 30 ม.ค. 62
๐๓๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง “ปลูกจิตสํานึกรักท้องถิ่น” ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา [ครูนิรุจ] (อ่าน 34) 30 ม.ค. 62
๐๓๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ [ครูเบญญาภา] (อ่าน 39) 30 ม.ค. 62
๐๓๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์ [ครูนุศราและครูสุดารัตน์] (อ่าน 44) 24 ม.ค. 62
๐๒๕ / ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กรุงเทพมหานคร [ผู้อำนวยการ] (อ่าน 30) 24 ม.ค. 62
๐๒๗ / ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ [ผู้อำนวยการ] (อ่าน 35) 24 ม.ค. 62
๐๒๙ / ๒๕๖๒ ณ ตึก CCA ชั้น ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร [ครูสุรเชษฐ์และคณะ] (อ่าน 35) 24 ม.ค. 62
๐๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง O-net ณ ห้องยูนนาน โรงแรมน่านเจ้า [ผู้อำนวยการพร้อมคณะ] (อ่าน 48) 24 ม.ค. 62
๐๓๒ / ๒๕๖๒ เรื่องศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระดําริบ้านผารังหมี [รองวิไลพร้อ (อ่าน 51) 24 ม.ค. 62
๐๒๐ / ๒๕๖๒ แข่งขันกีฬา ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูปฏิวัติ/ครูสุรเชษฐ์] (อ่าน 69) 15 ม.ค. 62
๐๑๙ / ๒๕๖๒ ทัศนศึกษา ม.4 ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร [ครูปฏิวัติ] (อ่าน 57) 15 ม.ค. 62
๐๐๒ / ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ครูอำพร] (อ่าน 22) 14 ม.ค. 62
๐๐๓ / ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [ผู้อำนวยการ] (อ่าน 31) 14 ม.ค. 62
๐๐๔ / ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [ครูนงนุช] (อ่าน 26) 14 ม.ค. 62
๐๐๕ / ๒๕๖๒ ณ สวนสัตว์ซาวารีเวิล์ด กรุงเทพมหานคร [ทัศนศึกษา ม.4] (อ่าน 50) 14 ม.ค. 62
๐๑๐ / ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม. เขต ๓๙ [มาตรฐานสากล] (อ่าน 48) 14 ม.ค. 62
๐๑๑ / ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร [แข่งขันตอบปัญหา] (อ่าน 45) 14 ม.ค. 62
๐๑๓ / ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก [ครูสุดารัตน์] (อ่าน 53) 14 ม.ค. 62
๐๑๔ / ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท [ห้องเรียนพิเศษ] (อ่าน 74) 14 ม.ค. 62
๐๑๕ / ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา จ.ชลบุรี [ทัศนศึกษา ม.5] (อ่าน 70) 14 ม.ค. 62