คำสั่งไปราชการปี 2562
๘๐/๒๕๖๓ นำรถตู้โรงเรียนไปปรับปรุงตกแต่ง ณ จังหวัดปทุมธานี [นายตะวัน,นายสิทธิชัย] (อ่าน 128) 13 มี.ค. 63
๗๙/๒๕๖๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วาดสีน้ำ ณ ม.นเรศวร[ครูไพบูลย์] (อ่าน 90) 13 มี.ค. 63
๗๓/๒๕๖๓ ส่งครูอาสาสมัครชาวจีนกลับประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ [ครูสาวิตรี] (อ่าน 129) 05 มี.ค. 63
๗๑/๒๕๖๓ เป็นวิทยากรโครงการสถานศึกษาพอเพียง ณ จังหวัดตาก[ครูโชติรส] (อ่าน 90) 04 มี.ค. 63
๖๙/๒๕๖๓ อบรมผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ [ครูอำพร] (อ่าน 95) 03 มี.ค. 63
๖๘/๒๕๖๓ ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนามและเข้าร่วมประชุมผู้กำกับ น.ศ.ท. ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรฯ[รองฯบุญญาฤทธ (อ่าน 104) 03 มี.ค. 63
๖๕/๒๕๖๓ ประชุม พ.ร.บ.การศึกษาและกฎหมายการศึกษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู[รองโสพิศและคณะ] (อ่าน 135) 26 ก.พ. 63
๕๑/๒๕๖๓ ร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดจันทร์ตะวันตก [ครูชลปรียาและคณะ] (อ่าน 131) 19 ก.พ. 63
๖๒/๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนยูโด ณ จังหวัดนครปฐม[ครูปฏิวัติ] (อ่าน 65) 19 ก.พ. 63
๕๗/๒๕๖๓ ร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ [ครูพชรพร และครูกนกพร] (อ่าน 65) 17 ก.พ. 63
๕๖/๒๕๖๓ ร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 86) 17 ก.พ. 63
๔๙/๒๕๖๓ น.ร.ม.๑ เข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.วัดจอมทอง [ครูยุพินและคณะ] (อ่าน 100) 11 ก.พ. 63
๔๘/๒๕๖๓ พา น.ร.ไปชมการแสดงละครภาษาจีน ณ ม.นเรศวร [ครูสาวิตรีและคณะ] (อ่าน 105) 06 ก.พ. 63
๔๕/๒๕๖๓ นักเรียนชั้น ม.๓ ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี [รองฯโสพิศและคณะ] (อ่าน 103) 04 ก.พ. 63
๔๔/๒๕๖๓ เข้าร่วมฟังสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูสอนภาษาญี่ปุ่น ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ[ครูลัลนาแ (อ่าน 77) 04 ก.พ. 63
๔๓/๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี[รองฯ โสพิศและคณะ] (อ่าน 82) 04 ก.พ. 63
๓๙/๒๕๖๓ นักเรียนชั้น ม.๖ O-NET ณ ร.ร.ผดุงราษฎร์ [ครูสุรีรัตน์และคณะ] (อ่าน 64) 30 ม.ค. 63
๓๘/๒๕๖๓ ประชุมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม และ ร.ร.เฉลิมขว (อ่าน 72) 28 ม.ค. 63
๓๑/๒๕๖๓ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดตราด [ครูอำพรและคณะ] (อ่าน 68) 24 ม.ค. 63
๓๐/๒๕๖๓ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบ O-NET ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว [ผอ.และคณะ] (อ่าน 60) 24 ม.ค. 63
๒๗/๒๕๖๓ อบรมการส่งเสริมศักยภาพดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ณ โรงแรมหรรษนันท์ [ครูเพ็ญสิณีและคณะ] (อ่าน 53) 23 ม.ค. 63
๒๓/๒๕๖๓ ร่วมโครงการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการและจัดการถ่ายทอดการแสดงนาฎศิลป์[ครูลักษณา] (อ่าน 47) 20 ม.ค. 63
๒๑/๒๕๖๓ เป็นวิทยากรฝึกซ้อมนางรำวัดตาปะขาวหาย [ครูทวีสุข] (อ่าน 49) 20 ม.ค. 63
๒๐/๒๕๖๓ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท [ครูอุษา และ คณะ] (อ่าน 50) 20 ม.ค. 63
๔๕๙/๒๕๖๒ น.ร.ม.๕ ทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี [ครูพันธพงษ์ และ คณะ] (อ่าน 52) 20 ม.ค. 63
๑๗/๒๕๖๓ อบรมขยายผลนวัตกรรมเสน่ห์ไม้สู่ห้องเรียน ณ จ.ลำปาง[ครูจารุวรรณ ขันธพิน] (อ่าน 60) 15 ม.ค. 63
๑๙/๒๕๖๓ ประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีฯ ณ ม.นเรศวร[ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 46) 15 ม.ค. 63
๑๘/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่[ครูลัลนา] (อ่าน 58) 14 ม.ค. 63
๑๖/๒๕๖๓ นศท.ชั้นปีที่ ๒ ชาย ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ [ครูพันธพงษ์และครูนิรุจ] (อ่าน 67) 10 ม.ค. 63
๑๕/๒๕๖๓ นศท.ปี ๒ หญิง ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ[ครูพันธพงษ์และครูพนัชกร] (อ่าน 56) 10 ม.ค. 63
๑๔/๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ หญิง ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ[ครูพันธพงษ์และครูสุ (อ่าน 46) 10 ม.ค. 63
๑๓/๒๕๖๓ นศท.ปี ๓ ชาย ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ [ครูพันธพงษ์และครูสุรเชษฐ์] (อ่าน 51) 10 ม.ค. 63
๑๑/๒๕๖๓ พา น.ร.ม.๓ ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ จังหวัดสุโขทัย[ผอ.,รองฯ,ครูยุพินและคณ (อ่าน 112) 10 ม.ค. 63
๑๐/๒๕๖๓ พา น.ร. ม.๒ ไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม ณ จังหวัดสุโขทัย [รองโสพิศ,ครูยุพินและคณะ] (อ่าน 85) 10 ม.ค. 63
๙/๒๕๖๓ กิจกรรมค่ายปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูสุภาพและคณะ] (อ่าน 59) 10 ม.ค. 63
๔๕๗/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอพรหมพิราม[ครูชลปรียาและคณะ] (อ่าน 87) 03 ม.ค. 63
๔๗๓/๒๕๖๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ณ สพม.๓๙ [ผอ.,ครูเจียรนัย,ครูอิสริยา] (อ่าน 82) 26 ธ.ค. 62
๔๗๐/๒๕๖๒ พา น.ร.ไปค่ายห้องเรียนพิเศษสัญจร ณ จังหวัดสมุทรสงคราม [ครูนิกรและคณะ] (อ่าน 76) 25 ธ.ค. 62
๔๖๗/๒๕๖๒ ประชุมวางแผนคณะทำงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ณ โรงแรมหรรษนันท์[ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 52) 24 ธ.ค. 62
๔๖๖/๒๕๖๒ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ค้ามนุษย์ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 60) 24 ธ.ค. 62