คำสั่งไปราชการปี 2562
๑๓๑/๒๕๖๓ อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ณ โรงแรมท็อปแลนด์[ครูธิดา และครูพ (อ่าน 410) 10 ก.ค. 63
๑๓๐/๒๕๖๓ สัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช [ครูวิภาวรรณ] (อ่าน 429) 10 ก.ค. 63
๑๒๔/๒๕๖๓ พาน.ร.ไปคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร ณ ม ราชภัฏพิบูลสงคราม [ครูพันธพงษ์] (อ่าน 486) 03 ก.ค. 63
๑๑๙/๒๕๖๓ นำเอกสาร รด.๒ ไปรายงานตัว นศท. ณ ค่ายเอกาทศรถ [ครูพันธพงษ์] (อ่าน 456) 01 ก.ค. 63
๘๐/๒๕๖๓ นำรถตู้โรงเรียนไปปรับปรุงตกแต่ง ณ จังหวัดปทุมธานี [นายตะวัน,นายสิทธิชัย] (อ่าน 758) 13 มี.ค. 63
๗๙/๒๕๖๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วาดสีน้ำ ณ ม.นเรศวร[ครูไพบูลย์] (อ่าน 655) 13 มี.ค. 63
๗๓/๒๕๖๓ ส่งครูอาสาสมัครชาวจีนกลับประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ [ครูสาวิตรี] (อ่าน 773) 05 มี.ค. 63
๗๑/๒๕๖๓ เป็นวิทยากรโครงการสถานศึกษาพอเพียง ณ จังหวัดตาก[ครูโชติรส] (อ่าน 925) 04 มี.ค. 63
๖๙/๒๕๖๓ อบรมผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ [ครูอำพร] (อ่าน 633) 03 มี.ค. 63
๖๘/๒๕๖๓ ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคสนามและเข้าร่วมประชุมผู้กำกับ น.ศ.ท. ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรฯ[รองฯบุญญาฤทธ (อ่าน 648) 03 มี.ค. 63
๖๕/๒๕๖๓ ประชุม พ.ร.บ.การศึกษาและกฎหมายการศึกษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู[รองโสพิศและคณะ] (อ่าน 1031) 26 ก.พ. 63
๕๑/๒๕๖๓ ร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดจันทร์ตะวันตก [ครูชลปรียาและคณะ] (อ่าน 761) 19 ก.พ. 63
๖๒/๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนยูโด ณ จังหวัดนครปฐม[ครูปฏิวัติ] (อ่าน 482) 19 ก.พ. 63
๕๗/๒๕๖๓ ร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ [ครูพชรพร และครูกนกพร] (อ่าน 778) 17 ก.พ. 63
๕๖/๒๕๖๓ ร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 573) 17 ก.พ. 63
๔๙/๒๕๖๓ น.ร.ม.๑ เข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.วัดจอมทอง [ครูยุพินและคณะ] (อ่าน 471) 11 ก.พ. 63
๔๘/๒๕๖๓ พา น.ร.ไปชมการแสดงละครภาษาจีน ณ ม.นเรศวร [ครูสาวิตรีและคณะ] (อ่าน 593) 06 ก.พ. 63
๔๕/๒๕๖๓ นักเรียนชั้น ม.๓ ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี [รองฯโสพิศและคณะ] (อ่าน 786) 04 ก.พ. 63
๔๔/๒๕๖๓ เข้าร่วมฟังสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูสอนภาษาญี่ปุ่น ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ[ครูลัลนาแ (อ่าน 489) 04 ก.พ. 63
๔๓/๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี[รองฯ โสพิศและคณะ] (อ่าน 466) 04 ก.พ. 63
๓๙/๒๕๖๓ นักเรียนชั้น ม.๖ O-NET ณ ร.ร.ผดุงราษฎร์ [ครูสุรีรัตน์และคณะ] (อ่าน 457) 30 ม.ค. 63
๓๘/๒๕๖๓ ประชุมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม และ ร.ร.เฉลิมขว (อ่าน 740) 28 ม.ค. 63
๓๑/๒๕๖๓ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดตราด [ครูอำพรและคณะ] (อ่าน 607) 24 ม.ค. 63
๓๐/๒๕๖๓ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทดสอบ O-NET ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว [ผอ.และคณะ] (อ่าน 413) 24 ม.ค. 63
๒๗/๒๕๖๓ อบรมการส่งเสริมศักยภาพดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น ณ โรงแรมหรรษนันท์ [ครูเพ็ญสิณีและคณะ] (อ่าน 552) 23 ม.ค. 63
๒๓/๒๕๖๓ ร่วมโครงการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการและจัดการถ่ายทอดการแสดงนาฎศิลป์[ครูลักษณา] (อ่าน 408) 20 ม.ค. 63
๒๑/๒๕๖๓ เป็นวิทยากรฝึกซ้อมนางรำวัดตาปะขาวหาย [ครูทวีสุข] (อ่าน 399) 20 ม.ค. 63
๒๐/๒๕๖๓ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท [ครูอุษา และ คณะ] (อ่าน 398) 20 ม.ค. 63
๔๕๙/๒๕๖๒ น.ร.ม.๕ ทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี [ครูพันธพงษ์ และ คณะ] (อ่าน 441) 20 ม.ค. 63
๑๗/๒๕๖๓ อบรมขยายผลนวัตกรรมเสน่ห์ไม้สู่ห้องเรียน ณ จ.ลำปาง[ครูจารุวรรณ ขันธพิน] (อ่าน 610) 15 ม.ค. 63
๑๙/๒๕๖๓ ประชุมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำสตรีฯ ณ ม.นเรศวร[ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 497) 15 ม.ค. 63
๑๘/๒๕๖๓ ประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่[ครูลัลนา] (อ่าน 511) 14 ม.ค. 63
๙/๒๕๖๓ กิจกรรมค่ายปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม[ครูสุภาพและคณะ] (อ่าน 442) 10 ม.ค. 63
๑๐/๒๕๖๓ พา น.ร. ม.๒ ไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม ณ จังหวัดสุโขทัย [รองโสพิศ,ครูยุพินและคณะ] (อ่าน 467) 10 ม.ค. 63
๑๑/๒๕๖๓ พา น.ร.ม.๓ ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ จังหวัดสุโขทัย[ผอ.,รองฯ,ครูยุพินและคณ (อ่าน 607) 10 ม.ค. 63
๑๓/๒๕๖๓ นศท.ปี ๓ ชาย ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ [ครูพันธพงษ์และครูสุรเชษฐ์] (อ่าน 549) 10 ม.ค. 63
๑๔/๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ หญิง ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ[ครูพันธพงษ์และครูสุ (อ่าน 531) 10 ม.ค. 63
๑๕/๒๕๖๓ นศท.ปี ๒ หญิง ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ[ครูพันธพงษ์และครูพนัชกร] (อ่าน 470) 10 ม.ค. 63
๑๖/๒๕๖๓ นศท.ชั้นปีที่ ๒ ชาย ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ [ครูพันธพงษ์และครูนิรุจ] (อ่าน 481) 10 ม.ค. 63
๔๕๗/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอพรหมพิราม[ครูชลปรียาและคณะ] (อ่าน 825) 03 ม.ค. 63
๔๗๓/๒๕๖๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบ Pre O-NET ณ สพม.๓๙ [ผอ.,ครูเจียรนัย,ครูอิสริยา] (อ่าน 486) 26 ธ.ค. 62
๔๗๐/๒๕๖๒ พา น.ร.ไปค่ายห้องเรียนพิเศษสัญจร ณ จังหวัดสมุทรสงคราม [ครูนิกรและคณะ] (อ่าน 393) 25 ธ.ค. 62
๔๖๖/๒๕๖๒ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ค้ามนุษย์ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ [ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 562) 24 ธ.ค. 62
๔๖๗/๒๕๖๒ ประชุมวางแผนคณะทำงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ณ โรงแรมหรรษนันท์[ครูจุฑาทิพย์] (อ่าน 366) 24 ธ.ค. 62
๔๕๘/๒๕๖๒ เป็นกรรมการตัดสินการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น งานศิลปหัตถกรรมฯ ณ จังหวัดสุโขทัย[Miss Akari] (อ่าน 382) 23 ธ.ค. 62
๔๖๐/๒๕๖๒ ประชุมโรงเรียนเครือข่ายขยายผล ฯ ณ จังหวัดนครปฐม[รองฯโสพิศและครูอุษา] (อ่าน 384) 23 ธ.ค. 62
๔๖๑/๒๕๖๒ ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย OVERSEAS CHINESE ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี[รองฯโสพิศและครูอุษา] (อ่าน 495) 23 ธ.ค. 62
๔๕๑/๒๕๖๒ อบรมโครงการความร่วมมือกับ ร.ร.เครือข่าย ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ [ครูปรางค์ทรายและคณะ] (อ่าน 344) 19 ธ.ค. 62
๔๔๐/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ณ จังหวัดสุโขทัย [ครูนิกรและคณะ] (อ่าน 364) 19 ธ.ค. 62
๔๕๖/๒๕๖๒ พา น.ร.ร่วมโครงการสืบสานภูมิปัญญา รักษาภูมิถิ่น หัตถศิลป์มังคละ ณ ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน (อ่าน 384) 19 ธ.ค. 62